Encounter with Areg Asatryan

Արեգ Ասատրյանի ելույթը, որը տեղի ունեցավ 2011, դեկտեմբերի 8-ին Ճարտարապետների Տանը:

Մեկ ժամ տեւող ելույթի ընթացքում Արեգը համառոտ ներկայացրեց Նյու-Յորք քաղաքի Զոնինգի հիմնական դրույթները, դրա կարեւորությունը որպես քաղաքի ուրվագիծը ձեւավորող գործոն: Թե ինչպես Զոնինգի կառուցապատման սահմանափակումները կարգավորում են պատմական թաղամասերի պահպանման գործընթացը:
Ամբողջը կարող եք նայել այստեղ:

Areg Asatryan, co-founder of “ReArk” Architectural Environment Research Center, gave a presentation at the House of Armenian Architectural League on December 8, 2011. The presentation entailed a conversation on the importance of zoning regulation and how it shapes New York’s sky line. The preservation of New York’s historical neighborhoods and landscapes as a fundamental part of its zoning regulations was emphasized.

Areg made a brief presentation of the project in which he was involved 25 years ago in Yerevan. A master plan a zone surrounding Alaverdyan and Hokteberyan streets that capsulated well preserved 19th to 20th century buildings.

At the end of presentation a short discussion took place between him and the audience of young of armenian architects.

You can watch the full presention here

This entry was posted in Discussion, Links, Zoning Classes and tagged , , , . Bookmark the permalink.